Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
The following has evaluated to null or missing:
==> AssetEntryLocalService.fetchEntry(article.className,article.classPK?number) [in template "37727#37775#ORGANOS DE LAS JUNTAS" at line 62, column 98]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign entry = AssetEntryLocalServic... [in template "37727#37775#ORGANOS DE LAS JUNTAS" at line 62, column 81]
----
1<style> 
2  #wrapper>.titulo-de-pagina { 
3    display: none; 
4
5</style> 
6 
7<#assign indexElem = paramUtil.getString(request, renderResponse.getNamespace() + "indexElem") /> 
8 
9<#assign AssetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService")> 
10<#assign currentUrl = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent() /> 
11<#assign indexElem = paramUtil.getString(request, renderResponse.getNamespace() + "indexElem") /> 
12<#assign indexLeg = paramUtil.getString(request, renderResponse.getNamespace() + "indexLeg") /> 
13<#if (indexLeg?has_content && indexLeg?number >-1)> 
14	<#assign webContent = legislatura.getSiblings()[indexLeg?number].procuradores.procurador.getSiblings()[indexElem?number]> 
15	<#assign article = webContent.getData()?eval /> 
16	<#assign entry = AssetEntryLocalService.fetchEntry(article.className, article.classPK?number)/> 
17	<#assign assetRender = entry.getAssetRenderer() /> 
18	<#assign journalArticle = assetRender.getAssetObject() /> 
19 
20	<@liferay_journal["journal-article"] articleId=journalArticle.getArticleId() ddmTemplateKey="PROCURADOR" groupId=journalArticle.getGroupId()/> 
21<#else> 
22 
23 
24 
25	<#if legislatura.getSiblings()?has_content> 
26	 <div class="container pt-5"> 
27     <ul id="tabs" class="nav nav-tabs"> 
28	    <#list legislatura.getSiblings() as cur_legislatura> 
29        <li class="nav-item"> 
30          <a href="" data-target="#tab${cur_legislatura?index}" data-toggle="tab" class="nav-link ${(cur_legislatura?index == 0)?then('active', '')}">${cur_legislatura.getData()}</a></li> 
31        </li> 
32	    </#list> 
33     </ul> 
34   </div> 
35	</#if> 
36	<#if legislatura.getSiblings()?has_content> 
37	 <div class="container"> 
38     <div class="tab-content"> 
39			<#list legislatura.getSiblings() as cur_legislatura> 
40	      <div class="tab-pane ${(cur_legislatura?index == 0)?then('in active', 'fade')}" id="tab${cur_legislatura?index}"> 
41					<#if cur_legislatura.procuradores.procurador.getSiblings()?has_content> 
42					  <#if cur_legislatura.hemiciclo?? && cur_legislatura.hemiciclo?has_content && cur_legislatura.hemiciclo.getData()?has_content> 
43    			    <#assign article = cur_legislatura.hemiciclo.getData()?eval /> 
44    			    <#assign entry = AssetEntryLocalService.fetchEntry(article.className,article.classPK?number) /> 
45    					<#assign journalArticle = entry.getAssetRenderer().getAssetObject() /> 
46  					  <div class="row"> 
47                <div class="col-sm"> 
48                  <#if legislatura.hemicicloDesc?? && legislatura.hemicicloDesc.getData()?has_content> 
49  					        ${legislatura.hemicicloDesc.getData()} 
50  					       </#if>  
51      				  </div> 
52                <div class="col-sm"> 
53                 	<@liferay_journal["journal-article"] articleId=journalArticle.getArticleId() ddmTemplateKey="HEMICICLO_TEMPLATE" groupId=journalArticle.getGroupId() /> 
54                </div> 
55              </div> 
56    			  </#if> 
57            <section class="listado-procuradores"> 
58              <div class="container"> 
59                <div class="row"> 
60									<#list cur_legislatura.procuradores.procurador.getSiblings() as procurador> 
61										<#assign article = procurador.getData()?eval /> 
62										<#assign entry = AssetEntryLocalService.fetchEntry(article.className,article.classPK?number) /> 
63										<#assign assetRender = entry.getAssetRenderer() /> 
64										<#assign journalArticle = assetRender.getAssetObject() /> 
65										<#assign currentUrl = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent() /> 
66										<#assign currentUrl = httpUtil.removeParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "redirect") /> 
67										<#assign currentUrl = httpUtil.addParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "redirect", currentUrl) /> 
68										<#assign currentUrl = httpUtil.addParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "indexElem", procurador?index) /> 
69										<#assign detailUrl = httpUtil.addParameter(currentUrl, renderResponse.getNamespace() + "indexLeg", cur_legislatura?index) /> 
70 
71                    <div class="col-md-2 contenedor-entrada"> 
72                      <div class="entrada"> 
73												<@liferay_journal["journal-article"] articleId=journalArticle.getArticleId() ddmTemplateKey="PROCURADOR_LISTADO_ORGANOS" groupId=journalArticle.getGroupId() /> 
74                        <div class="info-procurador"> 
75													<#if procurador.grupoJuntero.getData()?has_content> 
76														<p>${procurador.grupoJuntero.getData()}</p> 
77													</#if> 
78													<#if procurador.cargo.getData()?has_content> 
79														<p>${procurador.cargo.getData()}</p> 
80													</#if> 
81                        </div> 
82                      </div> 
83                      <a class="enlace" href="${detailUrl}"></a> 
84                    </div> 
85									</#list> 
86                </div> 
87              </div> 
88            </section> 
89					</#if> 
90	      </div> 
91			</#list> 
92     </div> 
93   </div> 
94	</#if> 
95	 <section class="texto"> 
96	   <div class="container"> 
97			 ${texto.getData()} 
98	   </div> 
99	 </section> 
100</#if> 

Osoko Bilkura Batzar Nagusien organo garrantzitsuena da eta Ganberako kide guztiak biltzen ditu. Osoko bilkurak publikoak izango dira, Araudiak xedatutakoaren kasuetan eta prozeduraren arabera isilpekoak direla erabaki ezean. 

Osoko Bilkuraren eskumenak 

 • Foru-arau proiektu eta proposamenei buruz batzordeek egiten dituzten irizpenak behin betiko onestea. 
 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Batzordeak Lurralde Historikoaren Aurrekontuen Foru Arau Proiektuari buruz egiten duen onesteko erabakia berrestea.  (152,3 artikulua). 
 • Foru Aldundiaren hitzarmenak berronestea Araudiaren 145. artikuluak finkatzen duen prozeduraren arabera. 
 • Organo horretan aurkeztu diren mozioak eztabaidatzea eta, bidezkoa bada, onestea. 
 • Diputatu nagusia izendatzea. 
 • Diputatu nagusiaren edo foru diputatuen konfiantza-arazoa eta zentsura-mozioa bideratzea. 
 • Osoko Bilkuran erantzuteko galderak eta Interpelazioak bideratzea. 
 • Foru Aldundiko jakinarazpenak izapidetzea, bidezkoa bada (186. artikulua). 
 • Zergaren gaineko Foru Araua Orokorraren 8. artikuluko presa fiskaleko dekretu arauemaileak baliozkotzea edo indargabetzea (147. artikulua).
 • Lege proposamenak onartzea Eusko Legebiltzarrari bidaltzeko (146. artikulua) 
 • Arabako Foru Aldundiak proposatutako eskumen-arazoak erabakitzea (202. artikulua eta hurrengoak).
 • Eusko Legebiltzarrean izapidetzen ari den lege proiektu edo proposamen baten aurkako eskumen-arazoa planteatzea Ebazpen Batzordearen aurrean (190 artikulua eta hurrengoak). 

Deialdiak

Lehendakariak, Mahaiarekin ados eta Bozeramaileen Batzarrari entzun ondoren, Osoko Bilkuraren deialdia egingo du, bere ekimenez edo behintzat bi batzarkide-taldek edo 15 batzarkideak eskatu diotelako (65.1 artikulua). Osoko Bilkura behar bezala osatu dela ulertuko da eskubidezko kide erdiak gehi bat baldin badaude (65. artikulua), eta bilerak bakarrak izango dira eta deialdiaren gai zerrenda osoa agortu arte iraungo du (67. artikulua). 

Batzarren bilkura arrunten aldia irailean hasi eta uztailean amaituko da, bi hilabete horiek barne (70. artikulua).

Osoko Bilkuren Aretoan nola kokatu 

Batzarkideak Osoko Bilkuren aretoan eseriko dira batzar-taldeen arabera taldekatuta (66. artikulua). Batzarkideen artean aulkiak banatzeko, Bozeramaileen Batzarrak erabakia hartuko du. 
Osoko bilkuren aretoan badaude eserleku bereziak diputatu nagusiarentzat eta foru diputatuentzat.  

 

Bilkura tradizionalak (70, 3 eta 4 artikuluak)

Batzar Nagusiak urtean bitan bilduko dira aldez aurretik deialdia egiteko beharrik eduki gabe: maiatzaren eta arazoaren azken igandean. Maiatzean egingo den batzarretako bilera “Lur Jareetan” egingo da, hau da, hiriburutik kanpo dagoen herriren batean. Batzarrek eurek erabakiko dute azaroko bilkura tradizionalean non egingo duten maiatzekoa; horretarako, errotazio sistema erabiliko da Arabako Lurralde Historikoa osatzen duten Kuadrillen artean. Azaroko bilkura tradizionala Vitoria-Gasteizen egingo da. 

Bilkura tradizional horietan Arabako Foru Ohituraren Erabakiek eta Ordenantzek finkatutakoa (idatziz zein ahoz) egingo da ekitaldiari, ospakizunari eta bilkuraren aurreko eta osteko protokoloei dagokienez. 

Beste Osoko Bilkura batzuk 

Bilkuren alditik kanpo Batzar Nagusiek bilkura bereziak egin ditzakete lehendakariak, Foru Aldundiak, Batzorde Iraunkorrak edo Batzarretako kideen herenek eskatuta (70,6. artikulua).